przemówienie na Jubileusz szkoły tekst

Tematy

Covers.cal.pl

Temat: LICEUM CHROBREGO........
murach tej uczelni odbyła się uroczystość związana z 60-leciem istnienia szkoły. Była Msza Święta w Bazylice, odsłonięto płaskorzeźbę w holu szkoły, były jak to zwykle bywa, przemówienia okolicznościowe, poczty sztandarowe, delegacje ze szkół praskich, występy artystyczne uczennic i uczniów. W uroczystości uczestniczyli przedsta- wiciele władz dzielnicy: Arkadiusz Urban, dyrektor zarządu i Paweł Teresiak, członek zarządu dzielnicy. Władze nie przyszły z pustymi rękami. Szkoła otrzy- mała od Dzielnicy Praga-Północ 28-calowy telewizor i magnetowid. Dar dla pracow- ni historycznej przekazała Jadwiga Chrobak, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Nastrój był podniosły, ale sympatyczny, rodzinny. Młodzież niebywale grzeczna i spokojna, przy tym wystrojona jak przystało na dzień jubileuszowy. Powagę, ale i radość było widać u wszystkich, łącznie z zaproszonymi gośćmi. Fakt, że wszystko odbyło się bardzo sprawnie, ... to referatu, a to tekstów artystycznych, ba nawet o kostiumach nie zapo- mniano. Już przy wejściu witali gości dwaj wojowie króla Bolesława ubrani jak rycerze Chrobrego. W pierwszej chwili pomyślałem, że ... głowa patrona. A w holu, akurat w dniu jubileuszu ods- łonięto piękną płaskorzeźbę, dzieło Anny Wszydybył. Odlew rzeźby wykonał pan Mieczysław Kozłowski. Na rzeźbie napis: "Tradycja jest rozumem całego narodu przesianym z jednego wieku w drugi". Jest to dewiza szkoły. Autorka tekstu jest dyrektor Romualda Huch. Pani Romualda Huch kieruje liceum od 21 lat. Ma za sobą 32 lata pracy pedagogi- cznej. Wykłada przedmiot nie przez wszystkich kochany, a mianowicie matematykę. Przedmiot może i nie kochany, ale wiem, że Pani Dyrektor należy do tych nauczy- cielek, które są szanowane i kochane. Historia szkoły ... Później okupacja, tajne komplety, potem, już po wojnie początkowo szkoła działała przy Kawęczyńskiej 12, gdzie uczęszczało 400 dziewcząt, następ- nie przeniesiono się na Ząbkowską 43, a od stycznia 1945 nastąpił powrót na Ka- węczyńską. Pierwsza powojenna matura odbyła się w lipcu 1945 r. Pierwsza matura na Pradze po wojnie! W miarę upływu czasu szkoła zmieniała się. Tak jak i jej numery i nazwy. Na przykład w 1958 r. połączono Szkołę Ogólnokształcącą nr 46 i Liceum Praskie, w wyniku czego powstało XX Liceum Ogólnokształcące im. Elizy Orzeszkowej. Były tutaj trzy oddziały Liceum Pielęgniarskiego. Dodać trzeba, iż była to pierwsza w powojennej Warszawie szkoła średnia dla dziewcząt, gdzie uczono również jak gotować i szyć, niezależnie od sztuki pielęgnowania niemowląt i racjonalnego odywiania. Była to szkoła, jak określano "bliżej życia". Ale świat się zmienia. Część uczniów tej uczelni przeniesiono do dawnego Liceum im. Heleny Rzeszotars- kiem (dziś 50 LO im. Ruy Barbosa) oraz do Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej. Ta ostatnio wymieniona szkoła otrzymała teraz numer 31 jako Liceum Ogólnokształcące i patrona w osobnie Bolesława Chrobrego. Nie trwało to długo. Połączono następnie Liceum im. E. Orzeszkowej przy Objazdowej z Liceum im. Chrobrego przy Otwockiej. Dopiero od 1 września 1968 r. szkoła przeniosła się na Objazdową, otrzymała numer XX i za patrona Chrobrego. Oto w ogromnym skró- cie historia dostojnej jubilatki. ... uzyskało 3.327 absolwentów. Obecnie szkoła ma 584 uczniów, dysponuje 42 nauczycielami oraz 16 osobami obs- ługi i administracji. Działają dobrze wyposażone cztery pracownie. Szkoła ści- śle współpracuje z Politechniką Warszawską. Podczas jubileuszu z rąk pani dyrektor wielu nauczycieli otrzymało dyplomy z po- dziękowaniem za działalność pedagogiczną. Koniecznie zatem trzeba wymienić wy- różnione panie: Krystynę Bobrzyk, Barbarę Karpińską, Wiesławę Wróblewską - nauczycielkę geografii mającą za sobą 37 lat pracy w tej szkole. Dodam, iż jej wyróżnienie spotkało się z nie do opisania burzą okrzyków radości i oklasków zgromadzonych uczniów. Na pewno jest bardzo kochaną ... dobrze wspominają lata spędzone w dwu- dziestce. A po jubileuszu proszę państwa, no, niestety - zabieramy się do dal- szej nauki i pracy.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,297,23835495,23835495,LICEUM_CHROBREGO_.html

Powered by MyScript